Disclaimer gebruik website BartelBoosten.nl - BartelBoosten

Ga naar de inhoud

Disclaimer gebruik website BartelBoosten.nl

Meer...
Disclaimer voor het gebruik van de website bartelboosten.nl

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite bartelboosten.nl van Reparatie- en onderhoudsatelier Bartel Boosten, Provinciale weg 7, 5255 NV Noorbeek. Je wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen.

Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je jeakkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene voorwaarden en de aanvullende of specifieke producten en diensten en deze disclaimer, prevaleren de Algemene Voorwaarden.

Gebruik van deze internetsite

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt als enige vorm van advies. Beslissingen die je neemt op basis van deze informatie zijn voor je eigen rekening en risico.

Hoewel bartelboosten.nl tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt bartelboosten.nl expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. De informatie op deze internetsite is specifiek gericht op het publiek in Nederland.

bartelboosten.nl beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als je deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, ben je verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

bartelboosten.nl garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Het gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer bartelboosten.nl hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat bartelboosten.nl de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. bartelboosten.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door bartelboosten.nl niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

bartelboosten.nl, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van bartrelboosten.nl of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie en afbeeldingen van bartelboosten.nl zelf wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van bartelboosten.nl is het niet toegestaan links naar sites van bartelboosten.nl weer te geven.

Online communicatie

Berichten die je per e-mail naar bartelboosten.nl stuurt, kunnen onveilig zijn. bartelboosten.nl raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail in te zenden. Indien je ervoor kiest berichten per e-mail te zenden, aanvaard je het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Bartelboosten.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst, ook als bartelboosten.nl op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (1) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (2) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (3) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Digitale Hulp Internetdiensten of aan je wordt gezonden, (4) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (5) misbruik van deze internetsite, (6) verlies van gegevens, (7) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (8) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van bartelboosten.nl.

Toepasselijk recht

Op bartelboosten.nl is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen

Bartelboosten.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.
Terug naar de inhoud